تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------

اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5852) it slipped my attention
5853) ملتفت نشدم

5854) It slipped my tongue
5855) از دهنم در رفت

5856) it slipped my tunge
5857) از دهنم در رفت

5858) it smells a rat
5859) یعنی یه جای كار میلنگه یا یه مشكلی داره

5860) It soon came out that
5861) معلوم شد که

5862) It tears my heart to see your tears
5863) جیگرم آتش می گیره وقتی اشکاتو می بینم

5864) It took me a while
5865) کمی برایم طول کشید

5866) It turned my stomach
5867) دلم را به هم زد

5868) it was a pig of a day
5869) روز سختی بود

5870) It was hitting and banging
5871) بزن بکوب بود

5872) It was out of blue
5873) مثل اجل معلق

5874) It was raining.
5875) هوا بارانی بود

5876) It was snowing something fierce
5877) یك جورائی برف سختی می آمد

5878) It was stifling in there
5879) انجا خیلی خفه بود

5880) It was such a rainy day that we couldn’t go walking.
5881) آنچنان روز بارانی بود كه ما نتوانستیم به پیاده روی برویم

5882) it will all be the same in a hundred years
5883) سختیش همین صد سال اول است

5884) it will be no bother to me
5885) هیچ زحمتی برایم نداشت

5886) It will be rainy tomorrow
5887) فردا هوا بارانی خواهد بود

5888) it will soon dry out
5889) ان زود خشک خواهد شد

5890) It's a case of cupboard love
5891) سلام روستائی بی طمع نیس.

5892) It's a case of give and take
5893) مسئله ی بده بستان است.

5894) It's a case of give and talk
5895) مسئله ی بده و بستان است

5896) It's a feeble excuse
5897) عذر بدتر از گناه است

5898) It's a painful excuse
5899) عذر بدتر از گناه است

5900) It's a piece of cake
5901) مثل آب خوردن می مونه
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ پنجشنبه 10 تیر 1389 ] [ 11:10 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]

اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5802) it is too late
5803) خیلی دیر شده

5804) It is up to date
5805) به روزاست. مد است

5806) It isn't very late.
5807) خیلی دیر شده است

5808) It isn’t up to you
5809) به تو چه مربوطه

5810) it knew no bounds
5811) حدی نداشت

5812) It looks interesting
5813) جالب به نظر می رسد

5814) it lowers us
5815) کسر شان اگه ندونیم

5816) it makes me
5817) من رو مجبور كرد.

5818) it makes no difference
5819) فرقی نمیکنه

5820) It makes you laugh your
5821) از خنده روده برت میكنه

5822) It may be raining.
5823) شاید دارد می بارد

5824) It must cost a fortune
5825) خیلی باید گرانقیمت باشد

5826) It occurred to me suddenly
5827) ناگهان به ذهنم خطور کرد

5828) It only nice
5829) قشنگ است

5830) It pays well
5831) ازشش رو داره

5832) It rained the whole weekend
5833) تمام آخر هفته باران بارید

5834) It rains cats & dogs
5835) مثل دم اسب داره بارون می باره

5836) it rains cats and doges
5837) بشدت باران می بارد.

5838) It rains cats and dogs
5839) مثل سیل از آسمون بارون می باره

5840) It rings a bell to me
5841) برام اشناس

5842) it s a hundred dollars
5843) یک صد دلار

5844) It s no use crying over spilt milk
5845) اب رفته به جوب باز نمی گردد

5846) It s very hot here
5847) هوا اینجا خیلی گرم است

5848) It seems like a whole new world has opened up for me
5849) گویا که دنیای جدیدی به روی من باز شده است

5850) It should be a piece of cake
5851) باید مثل اب خوردن باشد
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ چهارشنبه 9 تیر 1389 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]

اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5752) It is miles from anywhere
5753) جای پرتی است

5754) It is much about the same
5755) فرقی نكرده همان است كه بوده است

5756) it is much more than he deserves
5757) از سرش هم زیاد .

5758) It is necessary for us to have an end.
5759) داشتن یك هدف برای ما ضروری است

5760) It is necessary to have an end.
5761) داشتن یك هدف ضروری است.

5762) It is none of your business
5763) به تو ربطی نداره

5764) It is not easy for him to answer these questions.
5765) پاسخ دادن به این سؤال ها برای او آسان نیست

5766) It is not easy to answer these questions
5767) پاسخ دادن به این سؤال ها آسان نیست

5768) It is not fitting you be called human
5769) نشاید که نامت نهند آدمی

5770) It is not the dog in the fight, it is the fight in the dog
5771) فلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه

5772) It is open to the public.
5773) ورود برای عموم ازاد است

5774) It is out of date
5775) از مد افتاده

5776) It is raining.
5777) باران می بارد

5778) It is raining cat's & dogs
5779) بارون شدید

5780) It is sunny.
5781) هوا افتابی هست

5782) It is the case of telepathy
5783) ذل به دل راه داره

5784) It is the case of tit for tat
5785) چیزی که عوض داره گله نداره

5786) it is three my favorite from your world: chant of Koran, look to fase of
5787) prophet, donation for God way.
5788) از دنیاى شما سه چیز محبوب من است: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر، انفاق در راه
5789) خدا

5790) it is time
5791) وقتشه

5792) It is time for lunch.
5793) وقت ناهار است

5794) It is too cold today.
5795) امروز هم سرد هست

5796) It is too easy for me
5797) برایم مثل آب خوردن است

5798) it is too expensive
5799) خیلی گران است

5800) It is too hard for me to lave my family.
5801) برای من خیلی سخت است كه خانواده ام راترك كنم
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ سه شنبه 8 تیر 1389 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]

اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5702) It is a bumpy road
5703) این جاده پیچ های تندی دارد

5704) It is a cold day.
5705) روز سردی است

5706) it is a herculean task
5707) کار حضرت فیل است

5708) It is a pity
5709) افسوس

5710) it is about
5711) حدوداً

5712) It is against regulations.
5713) بر خلاف مقرارت است

5714) it is against the law
5715) بر خلاف قانون

5716) It is all up with him
5717) آب از سرش گذشته

5718) It is becoming sunny
5719) هوا داره افتابی می شود

5720) It is cold today.
5721) امروز سرد هست

5722) It is difficult for mary to learn English.
5723) یادگرفتن انگلیسی برای مری مشكل است

5724) It is difficult to learn English.
5725) یادگرفتن انگلیسی مشكل است

5726) It is easy.
5727) اسان هست

5728) It is easy to learn English
5729) یاد گرفتن انگلیسی كار آسانی است

5730) it is far.
5731) دور هست

5732) It is free of charge
5733) مجانیه

5734) It is from my God
5735) از خدامه

5736) it is getting late
5737) داره دیر میشه

5738) It is hard for me to believe this story.
5739) باوركردن این داستان برای من سخت است

5740) It is hard to believe this story.
5741) باور كردن این داستان سخت است

5742) It is hard to pick the flower.
5743) چیدن گل كار مشكلی است

5744) It is heaven's will
5745) خواست خداست

5746) It is hot today.
5747) امروز گرم هست

5748) It is in your interest to go
5749) به نفعت هست که بری.

5750) It is leaking
5751) داره چكه می كنه. نشتی داره
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ دوشنبه 7 تیر 1389 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]

اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5652) isolate
5653) در قرنطینه قرار دادن-سوا کردن

5654) Isovels
5655) خطوط هم سرعت

5656) It aged him
5657) پیرش کرده

5658) it all depends
5659) تا چه پیش آید

5660) it asks for attention
5661) توجه لازم دارد

5662) It augurs ill
5663) بد یمن است

5664) it beats me
5665) سر در نمیآورم

5666) It calls question
5667) مشکوکه

5668) it can be said that
5669) می توان گفت که

5670) It can only be love forever
5671) فقط عشق می‌تونه باشه؛ برای همیشه

5672) It can't be helped
5673) چاره ای نیست.

5674) it consists in
5675) عبارت است از

5676) it cost an arm and a leg
5677) خیلی گران تمام شد.

5678) It costs an arm & a leg
5679) حسابی پیاده شدم، کلی واسم آب خورد

5680) it doesn't be come his dignity
5681) در شأن او نیست

5682) it doesn't bear fruit
5683) درخت بی باری است

5684) It doesn't hurt to ask
5685) پرسیدن ضرری نداره.

5686) it doesnt admit of negligence
5687) در این کار غفلت روا نیست

5688) it doesnt appeal to me
5689) چنگی به دل نمی زند

5690) It doesn’t have math or books
5691) حساب کتاب نداره

5692) It doesn’t suit you very much.
5693) زیاد بهت نمی اید

5694) It fell to my lot
5695) قرعه به نام من افتاد

5696) It freezed his blood
5697) مثل مُرده خشک شده

5698) it has its own problems , too.
5699) آن مشكلات خودش را نیز دارد

5700) It is 5 o'clock.
5701) ساعت 5 است
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ یکشنبه 6 تیر 1389 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]

اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5602) INTERVIEW WITH GOD
5603) گفتگو با خدا

5604) introduce
5605) معرفی کردن

5606) Invention
5607) اختراع

5608) invite
5609) دعوت کردن

5610) Involve
5611) شامل شدن

5612) Iran air
5613) هواپیمایی ایران

5614) is being kept
5615) در حال نگهداری شدن هست

5616) is cleaned
5617) تمیز می شود

5618) Is he a nice boy?
5619) آیا او پسر خوبی است ؟

5620) Is he anything special
5621) آیا تافته ی جدا بافته ست؟

5622) Is it serious
5623) آیا جدی است؟

5624) is keeping
5625) دارد نگه می دارد

5626) is kept
5627) نگهداری می شود

5628) Is that why you have let me go oh
5629) یعنی بخاطر همین منو ترک کردی؟!

5630) Is the pain steady or intermittent?
5631) آیا درد شما دائمی است یا متناوب است (گه گاه ول میكند و باز میگیرد).

5632) is the reflection of your thought
5633) باز تاب افکار شماست

5634) is there a charge for this service
5635) آیا این خدمت مستلزم پرداخت هزینه است؟

5636) is there an entrance change
5637) ورودیه دارد

5638) is to
5639) بایستی

5640) is to visit
5641) بازدید می کند

5642) is used to
5643) عادت داشتن

5644) Is your shortness of breath relieved by stopping exercise
5645) آیا با قطع ورزش تنگی نفستان از بین می رود؟

5646) Is your teeth sensitive to cold
5647) آیا دندانتان نسبت به سرما حساس است.

5648) Isochron Map
5649) نقشه خطوط هم زمان تمركز
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ شنبه 5 تیر 1389 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]

اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه i

5551) include
5552) شامل شدن

5553) increase profits
5554) کاهش هزینه ها-کم کردن

5555) Indict
5556) تعقیب قانونی کردن

5557) indiscriminate
5558) حساب نشده - عملی بدون تشخیص صحیح

5559) Individual
5560) شخص – فرد

5561) Industrial action
5562) اعتصاب در محل کار

5563) influence
5564) اثر یا تاثیر گذاشتن

5565) Informed consent
5566) رضایت آگاهانه آگاهی از نحوه کار و رضایت

5567) Initial abstraction
5568) كاهش اولیه

5569) Initial detention
5570) نگهداشت اولیه


ادامه مطلب

طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی (112)،
[ جمعه 4 تیر 1389 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب