تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه o

7402) or else
7403) وگرنه-این عبارت برای ترساندن به کار می رود

7404) or I'ii tell your dad on you
7405) وگرنه چغلی ات رو پیش پدرت می کنم

7406) order
7407) دستور دان-امر کردن

7408) Ostracize
7409) طرد کردن _ از خود راندن

7410) other stuff like this
7411) یه چیزی تو این مایه ها

7412) other than
7413) به جز

7414) other wise
7415) وگرنه

7416) Otherwise
7417) وگرنه

7418) Ouch life
7419) آخ جوووون

7420) Ought
7421) بایستی

7422) ought to
7423) باید

7424) Our deal didn't go through
7425) معامله مون نشد.

7426) Our future project
7427) طرحهای آتی ما

7428) Our teacher
7429) علم ما

7430) ours
7431) مال ما

7432) ourselves
7433) خودمان

7434) out of
7435) بیرون

7436) out of order
7437) خراب-از کار افتاده

7438) out of reach
7439) دور از دسترس

7440) out of sight , out of mind
7441) از دل برود هر انچه از دیده برود

7442) out of the practice
7443) تمرین نداشتن

7444) out of the work
7445) بیکار بودن

7446) Out to lunch
7447) دیوانه

7448) Out with the old,in with the new
7449) نو که اومد به بازار كهنه میشه دل آزار
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
[ پنجشنبه 12 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه o

7352) One tree can start a forest
7353) یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد

7354) One true time I hold to
7355) و زمانی بدون ریا که من تو را در آغوش گرفتم

7356) One voice can speak with wisdom
7357) یک سخن نشانگر عقل شماست

7358) One vote can change a nation
7359) یك رای میتواند سرنوشت یك ملت را عوض كند

7360) One word can frame the goal
7361) یك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كند

7362) one's number is up
7363) اجل کسی رسیدن ، عمر کسی به سر رسیدن ، کار کسی تمام بودن

7364) one’s daily bread
7365) رزق و روزی

7366) only God knows
7367) تنها خدا می داند

7368) Only love can light the mirror of the soul
7369) تنها عشق است که می تواند آینه‌ی روح را نورانی سازد؛

7370) Open a can of worms
7371) آتش در لانه زنبور کردن

7372) open mind for a different view
7373) ذهنت را بر دیدگاههای جدید بگشا

7374) Open the door
7375) درب را باز كن

7376) Open the door, please.
7377) لطفاً درب را باز كن

7378) Open to the public.
7379) ورود برای عموم آزاد است

7380) Open university
7381) دانشگاه آزاد

7382) Open up wide
7383) خوب خوب باز کن

7384) Open your eyes
7385) چشمات رو باز کن

7386) open_minded
7387) روشن فکر

7388) Operator
7389) عملگر

7390) Opportunist
7391) فرصت طلب - نان به نرخ روز خور

7392) oppose
7393) مخالفت کردن

7394) Opposite
7395) متضاد-مخالف

7396) Optimomization
7397) بهینه سازی

7398) Opulence
7399) ثروت - تنعم - شکوه

7400) Or asking what went wrong
7401) یا سوال که کجای کارمان اشتباه بوده
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(148)،
[ چهارشنبه 11 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه o

7302) One day I will give you myself in a ring
7303) یه روز بهت زنگ میزنم

7304) One enemy is too many and hundred friends are toofew
7305) صد دوست کم است و یک دشمن بسیار

7306) One flower can wake the dream
7307) یك گل میتواند بهار را بیاورد

7308) One gear
7309) یک دنده

7310) One good turn deserves another
7311) کاسه رود جایی که باز اید قدح

7312) One hand has no voice
7313) یک دست صدا نداره

7314) One handclasp lifts a soul
7315) یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند

7316) One heart can know what's true
7317) یك قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

7318) One hope will raise our spirits
7319) یك امید روحیه را بالا می برد

7320) One laugh will conquer gloom
7321) یك خنده میتواند افسردگی را محو كند

7322) One life can make a difference
7323) یك زندگی میتواند متفاوت باشد

7324) One may live without father or mother but one can not live without god
7325) بدون پدر ، یا مادر می توان زندگی کرد ،ولی بدون خدا هرگز

7326) One misfortune comes on the neck of another
7327) بد بیاری پشت سر هم

7328) One of the back tires is down
7329) یکی از لاستیک های عقب پنچره.

7330) one of us will lose
7331) یکی از ما شکست خواهیم خورد

7332) One rotten apple spoils the whole barrel
7333) یک بز گر گله ای را گر می کنه.

7334) One shouldn't look a gift horse in the mouth
7335) اسب پیشکش که دندونش رو نمیشمارند

7336) one sided fried egg
7337) تخم مرغ نیمرو

7338) One smile begins a friendship
7339) یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد

7340) One song can spark a moment
7341) یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

7342) One star can guide a ship at sea
7343) یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كند

7344) One sunbeam lights a room
7345) یك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كند

7346) One swallow does not make summer
7347) با یک گل بهار نمی شود

7348) one swallow doesn't make a summer
7349) با یک گل بهار نمی شود

7350) One touch can show you care
7351) یك دست دادن می تواند ارزش شما را نشان دهد.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(147)،
[ سه شنبه 10 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه o

7252) On my mind
7253) در ذهن من

7254) on odd days
7255) روزهای فرد

7256) ON ONE'S LAST LEGS.
7257) نفسهای آخر را كشیدن. به روغن سوزی افتادن

7258) on the house
7259) مجانی ، به حساب فروشنده یا رستوران

7260) On the mend
7261) رو به بهبودی

7262) On the move
7263) در تكاپو

7264) on the other hand
7265) از طرف دیگر

7266) On the phone
7267) روی خط تلفن

7268) on the safe side
7269) سخت سرزنش كردن

7270) on time
7271) سر وقت

7272) on top of
7273) بالای

7274) On your left
7275) سمت چپ شما

7276) Once and twice
7277) یکبار و دوبار

7278) Once in a blue moon
7279) گهگاه-به ندرت

7280) once more
7281) دوباره

7282) Once more you open the door
7283) یک بار دیگه در رو باز کردی

7284) Once upon a time
7285) یکی بود یکی نبود

7286) One bad general is better than two good one
7287) یک ده آباد به از ده شهر خراب.

7288) One bird can herald spring
7289) یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

7290) One bird in the hand is better than two in the bush
7291) سیلی نقد به از حلوای نسیه است

7292) One candle wipes out darkness
7293) یك شمع میتواند تاریكی را از میان ببرد

7294) One cannot love and be wise
7295) چو سوز عشق در آمد قرار عقل نماند.

7296) One cannot put the clock back
7297) زمان را به غقب نمی توان برگردوند.

7298) One cannot walk with other people's feet
7299) با بال دیگران نمی توان پرواز کرد.

7300) One crow, forty crows
7301) یک کلاغ چهل کلاغ
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(146)،
[ دوشنبه 9 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه o

7202) Of what once was a happy home
7203) که روزگاری خانه شادی بود

7204) off the hook
7205) کسی را از توی هچل در آوردن ، به داد کسی رسیدن ، از هچل در آمدن

7206) OFF THE RECORD
7207) غیر رسمی. محرمانه

7208) offer
7209) پیشنهاد دادن

7210) offered
7211) پیشنهاد دادن

7212) Official boy
7213) پادو

7214) often
7215) اغلب

7216) Oh baby all I need is you
7217) عزیزم همه ی چیزی كه من می خوام تویی

7218) Oh I need is a miracle
7219) چیزی كه من می خوام یك معجزه است

7220) oh my heart will break
7221) آه? قلبم می‌شکند

7222) Oh, I see.
7223) بله ، می فهمم

7224) oh, never mind
7225) اوه ، اشكالی ندارد

7226) OK You have got a deal
7227) باشه موافقم-قبول دارم

7228) old
7229) مسن-پیر

7230) Old habits die hard
7231) عادتهای قدیمی دیر از بین میروند-ترک عادت موجب مرض است.

7232) Old maid
7233) پیر دختر

7234) Old man
7235) مردِ پیر

7236) on account of
7237) به علت، به واسطه

7238) on bad terms
7239) قهر بودن

7240) on easy street
7241) در ناز و نعمت ، مرفه

7242) on even days
7243) روزهای زوج

7244) On foot
7245) پیاده رفتن

7246) ON ICE
7247) چیزی را برای روز مبادا نگه داشتن-راكد گذاشتن. عقب انداختن. در آب نمك خوابانیدن

7248) On my dead body!
7249) مگر اینکه از رو جنازم رد بشی

7250) on my honour
7251) به شرافتم قسم
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(145)،
[ یکشنبه 8 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه n

7151) nothing major
7152) چیز مهمی نیست

7153) Nothing matters no one else
7154) نه چیزی برام اهمیت داره نه کس دیگری

7155) Nothing new under the sun
7156) هر جا که روی آسمان همین رنگ است.

7157) nothing on earth
7158) هیچ چیز تو این دنیا

7159) Nothing so great as forgiveness
7160) لذتی که در عفو هست در انتقام نیست.

7161) Nothing venture , nothing have
7162) هرکه ترسید مرد، هركه نترسید بردب

7163) Nothing worth mentioning
7164) قابل عرض نیست

7165) notice
7166) توجه کردن

7167) Now for real truth
7168) الان جدی جدی

7169) Now I can't think, think why I should even try
7170) حتی نمیتونم فکر از نو شروع کردنش رو کنم

7171) now I will just say goodbye
7172) تنها چیزی که می گم اینه

7173) Now I'm bound by the life you left behind
7174) ولی حالا محسور زندگی شدم که تو برام به جا گذاشتی

7175) Now we're faced
7176) حالا با حقیقت ساده ای روبرو شده ایم

7177) Now we're old and grey
7178) حالا ما پیر و شکسته شده‌ایم

7179) Now we're sitting here all alone
7180) حالا اینجا تنها نشسته ایم

7181) now,now ,now
7182) اومدی و نسازی

7183) nuptials
7184) عروسی

7185) obituary
7186) آگهی فوت،

7187) Object
7188) مفعول- جسم

7189) observation
7190) مشاهده کردن-رعایت کردن-توجه کردن

7191) observe
7192) مشاهده کردن

7193) obsolete
7194) غیر قابل استفاده،

7195) of
7196) این علامت برای نسبت دادن اشیائ بی جان به کار می رود
7197) مثل پایه ی میز-"The legs of this table are short"

7198) of blessed memory
7199) خدا بیامرز

7200) Of saving come having
7201) با صرفه جویی دارندگی میاد.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(144)،
[ شنبه 7 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه n

7101) no wonder
7102) جای تعجبی نیست

7103) No, I didn’t like it one bit
7104) اصلا خوشم نیومد

7105) Nobody
7106) هیچ کس

7107) Nobody will be spared
7108) از هیچ‌کس چشم‌پوشی نخواهد شد

7109) noisy
7110) پر سر و صدا

7111) None of ur bessines
7112) به تو ربطی نداره- فضولی نکن

7113) Not a hint of what used to be
7114) هیچ اثری از آنچه که بودیم

7115) not at all
7116) خواهش می کنم-اصلا-به هیچ وجه-قابل شما رو ندارد

7117) not at all bad
7118) بدک نبود

7119) Not do a stroke
7120) دست به سیاه و سفید نزدن

7121) Not even you, can escape the Judgement Day
7122) حتی تو نمی‌توانی از روز قیامت بگریزی

7123) Not everone is fitted for every work
7124) هر کسی را بهر کاری ساختند.

7125) not fell well
7126) حالش خوب نیست

7127) not have a cat in hell s chance
7128) یک ذره شانس نداشتن

7129) Not have a clue
7130) بیق بودن

7131) not have the foggiest
7132) اصلا نمی دونم-شناختی از چیزی نداشتن

7133) not so tall as
7134) هم قد نیست

7135) Not to have a leg to stand on
7136) دلیلی برای اثبات سخن خود

7137) Not to make head or tail of sth
7138) سر و ته چیزی را نفهمیدن

7139) Not to overtake someone
7140) بگرد كسی نرسیدن

7141) not to turn a hair
7142) عین خیال كسی نبودن

7143) Nothing for me thanks
7144) میل ندارم. خیلی ممنون .

7145) nothing hearts like the truth
7146) حقیقت تلخه

7147) Nothing is quite impossible
7148) کار نشد ندارد

7149) Nothing is so grand as forgiveness
7150) در عفو لذتی است که در انتقام نیست
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(143)،
[ جمعه 6 اسفند 1389 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه n

7051) no one
7052) هیچ کسی

7053) No one but me can save myself, but it's too late
7054) هیچ کس جز خودم نمی تونه من رو نجات بده، اما دیگه خیلی دیر شده

7055) No one's to blame
7056) کسی مقصر نیست

7057) No overtaking
7058) سبقت ممنوع

7059) No pain , no gain
7060) نا برده رنج گنج میسر نمی شود

7061) no pain, no gain
7062) نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

7063) No pains,no gains
7064) نابرده رنج گنج میسر نمیشود

7065) No pay, no nipper
7066) بی مایه فطیره.

7067) No picking out!
7068) میوه)درهم

7069) no place
7070) هیچ جایی

7071) No place like him
7072) هیچ جایی مثل چهاردیواری خونه ی خو آدم نمیشه.

7073) No problem
7074) خواهش می کنم

7075) no spring chicken
7076) سن و سالی از کسی گذشتن ، دیگر جوان نبودن

7077) NO STRINGS ATTACHED
7078) بدون قید و شرط. بدون تعهد

7079) No sweet man
7080) بی خیال بابا

7081) no thing
7082) هیچ چیز

7083) no thing un fortunate i hope
7084) انشا الله که خیر است

7085) No use so crying over split milk
7086) اب رفته به جوی باز نمی گردد

7087) No vacancies
7088) جا موجود نیست

7089) no waves are made
7090) آب از آب تکان نمی خورد

7091) no way
7092) نه بابا

7093) no where
7094) هیچ جایی

7095) no where on earth
7096) هیچ جا تو این دنیا

7097) No wife, no strife
7098) زن نداری ، غم نداری.

7099) No wife, no worry
7100) زن نداری ، غم نداری.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات باحال انگلیسی-فارسی(142)،
[ پنجشنبه 5 اسفند 1389 ] [ 03:53 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب