تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 188
تاریخ : شنبه 30 مهر 1390 | 08:13 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9351) There is nothing more for me
9352) دیگه از من چیزی باقی نمونده

9353) there is only tow possibilityes
9354) از دو حال خارج نیست

9355) There is some difference between Peter and Peter
9356) از سلیمان تا سلیمان فرق هاست.

9357) There is some love that will not go away
9358) عشقهایی هستن که هیچ وقت از بین نمی رن

9359) There is some water in the glass, isn’t there?
9360) مقداری آب در لیوان وجود دارد، مگرنه

9361) There is something in the wind
9362) کاسه ای زیر نیم کاسه است

9363) There must be a flaw in the electrical system.
9364) سیستم الکتریکی ایراد داره

9365) There they are.
9366) اوناهاشن

9367) There was a long list of infraction for my car
9368) یک لیست بلند بالا از خلافی های ماشین من آنجا بود

9369) There was no room to throw a needle
9370) جای سوزن انداختن نبود.

9371) there was someone in my room
9372) کسی در اتاقم بود

9373) there was something fishy going on
9374) چیز عجیبی در حال اتفاق بود

9375) There was something in the air that night
9376) آن شب در هوا چیزی بود?

9377) there wasnt a soul to be seen
9378) پرنده پر نمی زند-احدی دیده نمی شود

9379) There'll be fireworks if I get home late again
9380) اگه دوباره دیر برم خونه حسابی جنجال به پا میشه

9381) there's a chance that
9382) امکان داشتن-محتمل بودن

9383) There's just too much that time cannot erase
9384) اینقدر کاریه که زمان هم نمیتونه اون رو خوب کنه

9385) there's no bearing with him
9386) رفتار او را نمی توان تحمل کرد

9387) There's no borderline
9388) هیچ مرزی وجود نداشته باشه

9389) There's no call for that kind of educational method
9390) این نوع سیستم آموزشی بدرد بخور نیست

9391) There's no place like home
9392) هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه

9393) There's no regret
9394) جای پشیمانی نیست

9395) There's not room to swing a cat
9396) جای سوزن انداختن نیست

9397) there's nothing I fear
9398) دلیلی برای ترسیدن نمی بینم

9399) There's something fishy about this
9400) این موضوع بو داره-مشکوک به نظر می رسه
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 188،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد