تبلیغات
دانلود @ آموزش - اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 185
تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1390 | 09:13 ب.ظ | نویسنده : محمد


اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه t

9201) the pot called the kettle black
9202) دیگ به دیگ می گوید روت سیاه

9203) the pot calling the kettle black
9204) دیگ به دیگ میگه روت سیاه

9205) The pot calls the kettle black
9206) دیگ به دیگ میگه روت سیا.

9207) The proof of the pudding is in the eating
9208) شنیدن كی بود مانند دیدن

9209) The question is easy
9210) سؤال آسان است

9211) the same
9212) یکسان-همانند

9213) the same as
9214) مثل -همانند -شبیه

9215) The school was named after him
9216) مدرسه را به نامش نامگذاری کردند.

9217) the sea is full of other fish
9218) آدم قحطی نیست

9219) The shirt that carried Joseph’s scent
9220) پیراهنی که اید از او بوی یوسفم

9221) The shoemaker's son always goes bare feet
9222) کوزه گر از کوزه ی شکسته آب می خوره.

9223) The shop sells screw
9224) و هر چه دلت بخواد

9225) The situation ofter the earthquake was too bad to explain.
9226) وضعیت بعد از زلزله برای توصیف بسیار بد بود

9227) The sky won't fall in
9228) آسمون که به زمین نمی یاد.

9229) The soldier's morale is extremely low
9230) روحیه سربازان به شدت کم میباشد

9231) the soldiers raised a cheer
9232) سربازان هلهله کردن

9233) the soup tastes unusual.
9234) سوپ غیر طبیعی به نظر می رسد

9235) The south
9236) جنوب

9237) The south pole
9238) قطب جنوب

9239) The Soviet Union
9240) اتحادیه جماهیر شوروی

9241) The stars are twinkling
9242) ستاره ها دارند چشمک میزنند

9243) The stars were bright
9244) ستاره‌ها نورانی شده بودند

9245) The stitches should be removed in a week
9246) بخیه ها باید هفته دیگر برداشته شوند.

9247) the student raised his hand
9248) دانش آموز دستش را بالا برد

9249) the students' hostel
9250) خوابگاه دانشجویان
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه 185،

  • مشق شب
  • پارک ایران
  • بک لینک
  • احد