تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11152) you are welcome
11153) خواهش می کنم

11154) You aren’t the sharpest knife on the box
11155) همچین مالیم نیستیُ انقدرام که میگی خوب نیستی

11156) You ate my head
11157) سرمو خوردی

11158) You bet
11159) حتما

11160) You better hush
11161) تو بهتره ساکت باشی

11162) You brought my life up to my lip
11163) جونم و به لبم رسوندی

11164) You can bank on him
11165) میتونی رویش حساب کنی

11166) You can bet your bottom dollar he won't be back
11167) میتونم باهات شرط ببندم که اون بر نمیگرده

11168) you can figure it out
11169) خودت می تونی ازش سر در بیاری

11170) You can have it over my dead body
11171) مگه از رو جنازه من رد شی

11172) You can improve your speaking ability by

practicing hard.
11173) شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت كردنتان را بهتر كنید

11174) you can make it
11175) قبول می شوی-از عهده اش بر می ایی

11176) You can not serve God & mammon
11177) شما نمی توانید هم به خدا خدمت کنید هم به ثروت

11178) You can not teach an old new trick
11179) سر پیری و معرکه گیری.

11180) You can not teach old dogs tricks
11181) به یك پیر نمی‌توان تكنیك های جدید آموخت

11182) you can not teah an old new trick
11183) سر پیری و معرکه گیری

11184) you can reach the right conclusions
11185) می توانی به جمع بندی درستی برسی

11186) You can say that again
11187) قربان دهنت .گل گفتی

11188) you can sell a cow and drink milk
11189) هم خدا رو می خوای هم خرما...

11190) You can't eat your cake and have it
11191) نمی شود هم خدا را بخواهی هم خرما را

11192) You can't get something from nothing
11193) با دست خالی نمیشه کار کرد.

11194) You can't help me, can you?
11195) شما نمی توانید به من كمك كنید، مگر نه؟

11196) You can't kid a kidder
11197) پیش قاضی ، معلق بازی؟!!

11198) You can't miss it
11199) خیلی راحت پیداش می کنی، نترس گمش نمی کنی

11200) You can't teach an old dog new tricks
11201) پیش لوطی و معلق بازی
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(224)،
[ پنجشنبه 15 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه y

11102) Yes, he's very nice.
11103) بله، خیلی خوب است.

11104) Yes, of course. Here you are.
11105) بله : البته - بفرمایید

11106) Yesterday seems as though it never existed
11107) انگار دیروزی هرگز وجود نداشته

11108) yet
11109) نه در اخر جمله و هنوز در وسط جمله

11110) yore
11111) در گذشته

11112) You
11113) تو

11114) You act crazy when you are angry
11115) وقتی عصبانی هستی رفتار دیوانه واری از خود بروز می دهی

11116) you all thumbs.
11117) دست و پا چلفتی

11118) you and your
11119) شما و بستگان شما

11120) You are a teacher , aren't you?
11121) شما معلم هستید، مگر نه ؟

11122) you are another
11123) خودتی!

11124) You are asking for it
11125) تنت می خارد

11126) You are hopeless
11127) تو ادم ناامیدی هستی

11128) you are loving
11129) دوست داشتنی هستی

11130) You are making a mountain out of a molehill
11131) داری از کاه کوه می سازی.

11132) You are my baby love
11133) تو عزیز دل من هستی

11134) you are never too old to learn
11135) زگهواره تا گور دانش بجوی

11136) You are overreacting
11137) بی جهت خود رو ناراحت می کنید

11138) You are safe in my heart
11139) تو در قلب من ایمن هستی

11140) you are so chicky
11141) خیلی پررویی

11142) You are the best
11143) تو بهترینی

11144) You are the best that has happened to me
11145) تو بهترین اتفاق زندگی منی

11146) You are the darling of my stomach
11147) عزیز دلمی

11148) you are thoughtful
11149) باملاحظه هستی

11150) you are under oath
11151) شما قسم خورده اید
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه y(223)،
[ چهارشنبه 14 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

11052) worldy
11053) جهانی

11054) Worry a bout
11055) نگران بودن در مورد چیزی

11056) worship
11057) پرستیدن-ستایش کردن

11058) would be kept
11059) نگهداری می شد

11060) would God
11061) ای کاش

11062) would have been kept
11063) نگهداری شده بود

11064) would have kept
11065) نگه داشته بودند

11066) would keep
11067) نگه می داشت

11068) would like
11069) مایل بودن

11070) would rather
11071) ترجیح می دهد

11072) would you
11073) اگه زحمتی نمیشه

11074) Would you care for another drink
11075) نوشیدنی دیگری میل دارید؟

11076) Would you care for another drink?
11077) آیا یه نوشیدنی (الکلی) دیگه می خوای؟

11078) Would You Care For Any Dessert
11079) دسر می خوای؟

11080) Would you care for tea
11081) چای میل دارید؟

11082) Would you care to join us for dinner
11083) اشکالی نداره اگر شام در خدمتتون باشیم

11084) would you like some more tea?
11085) باز هم چایی میل دارید؟

11086) would you mind
11087) اشکالی نداره-زحمتی نیست-ممکن است خواهش کنم

11088) Would you mind if I take a look at it
11089) اشکالی نداره نگاهی به ان بیاندازم؟

11090) wretch
11091) بی وجدان، پست، مای? دردسر

11092) wrong guy
11093) بد ادمی

11094) wunderkind
11095) جوان و موفق

11096) Yeah Yeah
11097) آره آره .

11098) yes , I do.
11099) بله هستم

11100) yes way
11101) آره بابا
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(222)،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

11001) Without back of work
11002) پشتکارنداره

11003) without circumstance
11004) بدون تعارف

11005) Without fear or favor
11006) بدون حب و بغض.

11007) Without salt
11008) بی نمک

11009) Without steam
11010) بی بخار

11011) wives
11012) همسرها-جمع (wife)به معنی زنها

11013) Wolf does not eat wolf
11014) قوم و خویش گوشت و پوست همدیگر رو نمی خورند

11015) wolves
11016) گرگها

11017) Woman's dreams go by contraries
11018) خواب زن چپ است

11019) Women are highly emotional creatures
11020) زنان موجودات حساسی هستند

11021) Women are not dependable
11022) خانمها قابل اعتماد نیستند

11023) Women dream go by contraries
11024) خواب زن چپ است

11025) won
11026) گذشته ی
11027) to win پیروز شدن

11028) Won't see what might have been
11029) نخواهم دید چیزی را که حتی ممکن است وجود داشته باشد

11030) wonderful
11031) عالی-بسیار خوب

11032) word before is worth two after
11033) جنگ اول به از صلح آخر

11034) word is enough to the wise
11035) عاقل را اشارتی كافی است

11036) word spoken is an arrow let fly
11037) آب رفته به جوی بازنمی گردد

11038) Words don’t come easily
11039) كلمات به آسانی نمی آیند

11040) wore
11041) گذشته ی
11042) to wear پوشیدن

11043) Work like a horse
11044) مثل خر کار می کند

11045) Work more than other
11046) بیشتر از دیگران کار کن

11047) WORK ONE'S FINGERS TO THE BONE
11048) جان كندن. پدر خود را در آوردن. سخت كاركردن

11049) World is as a marketplace that some of people

profit in that and some of crowd
11050) losses.
11051) سرای دنیا چونان بازاری است كه مردمی در آن سود برند وجماعتی

ضرر كنند.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(221)،
[ دوشنبه 12 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10951) will you ( please)
10952) اگر امکان دارد -لطفا

10953) Will you go to school tomorrow?
10954) آیا فردا به مدرسه خواهی رفت.

10955) willing
10956) مایل بودن

10957) wily
10958) مکار - حیله گر

10959) Win the toss
10960) اگر شیر اومد ، برنده .

10961) wind bag
10962) آدم وراج و پر حرف

10963) Wind hitter
10964) باد بزن

10965) Wind power
10966) قدرت باد

10967) Wine doesn't agree with me
10968) مشروب به مزاج من سازگار نیست.

10969) wine doesnt agree with me
10970) شراب به مزاج من نمی سازد

10971) Wire
10972) سیم

10973) wise
10974) عاقل-خردمند

10975) wish
10976) ارزو داشتن

10977) WISH I WAS YOUR LOVER
10978) كاش معشوق تو بودم

10979) with a smile
10980) با لبخند

10981) With absorbed interest
10982) با علاقه كامل

10983) with all due respect
10984) با همه احترامی كه برایش قائلم

10985) With Function
10986) تابع عرض

10987) With more knowledge of grammar
10988) با دانش گرامر

10989) With salt
10990) با نمک

10991) with the mad of the sky
10992) از بدشانسی روزگار

10993) With time the child draws in
10994) در این زمان که این بچه در حال بزرگ شدن است

10995) withal
10996) با این وجود

10997) within budget
10998) به اندازه ی بودجه ی تعیین شده

10999) Without a clearly defined purpose
11000) بدون هدفی معین
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(220)،
[ یکشنبه 11 دی 1390 ] [ 09:27 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10901) Why didn’t you introduce yourself?
10902) چرا خودت رو معرفی نکردی؟

10903) Why do you like me
10904) چرا دوستم داری؟

10905) Why do you love me?
10906) واسه چی عاشقمی؟

10907) Why do you make such a big deal out of this
10908) چرا اینقدر مسئله رو بزرگ می کنی؟

10909) Why do you pick on me
10910) چرا به من گیر دادی؟

10911) Why don't you get off my back
10912) چرا دست از سر من بر نمی داری؟!

10913) Why don't you want to be really happy for the

time being
10914) چرا نمیخوای در همین لحظه خوشحال باشی؟

10915) Why have you gone away
10916) چرا رفتی؟

10917) why on earth
10918) هیچ می شود فهمید چرا

10919) Why should I care
10920) چرا اصلا باید برام مهم باشی!

10921) Why should I stick my neck out to help him?
10922) چرا من باید خودم رو سپر بلای اون بکنم؟

10923) Why'd you turn away?
10924) چرا ازمن رو برگردوندی؟

10925) wide
10926) پهن

10927) widely held belief
10928) عقیده ی فراگیر

10929) width
10930) پهنا

10931) Wild cat strike
10932) اعتصاب خود جوش

10933) WILD GOOSE CHASE
10934) آب در هاون كوبیدن. كار بیهوده كردن

10935) will be able to
10936) قدرت و توانایی

10937) will be kept
10938) نگهداری خواهد شد

10939) will buy
10940) می خرد

10941) Will come to nothing after all
10942) پس از همه‌ی این‌ها به هیچ می رسد

10943) will have to
10944) باید

10945) will keep
10946) نگه خواهد داشت

10947) Will tell me that the time flies
10948) خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره

10949) Will they ever our sight behold?
10950) ایا بود که گوشه چشمی به ما کنند
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(219)،
[ شنبه 10 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10851) Who else’s car
10852) ماشین چه کس دیگه ای

10853) Who ever said that
10854) اصلا کی اینو گفته؟

10855) Who ever said that?
10856) اصلا کی اینو گفته؟

10857) Who gives a shit?
10858) کی اهمیت می دهد؟

10859) Who is he
10860) او چه كسی است ؟

10861) Who is he ?
10862) او کیست؟

10863) Who is it at the door?
10864) کی پشت در هست؟

10865) who is it on phone
10866) کی پشت خط است؟

10867) who is speaking
10868) بفرمایید شما کی هستید

10869) Who knows much, will suffer much
10870) هر که فهمش بیش ، دردش بیش

10871) who on earth
10872) هیچ می شود فهمید کی

10873) Who sees what we've become
10874) که می بیند ما چگونه میشویم؟

10875) Who the hell told you that
10876) کدام فلان فلان شده ای بهت گفت؟

10877) Who works?
10878) چه کسی کار می کند؟

10879) who's Mr Amin?
10880) آقای امینی كیست ؟

10881) whom
10882) کی را-چه کسی را

10883) whose
10884) مال کی

10885) Whose books are those
10886) آن كتاب ها مال چه كسی است ؟

10887) Whose brother works?
10888) برادر کی کار می کند؟

10889) whose car is it?
10890) ماشین کیه؟

10891) Whose car Is that ?
10892) آن اتومبیل مال چه كسی است

10893) why
10894) چرا

10895) Why are you selling me wet wood
10896) چراهیزم تر بمن می فروشی

10897) Why can't I find you
10898) چرا نمیتونم پیدات کنم؟

10899) Why can't I hear music play
10900) چرا صدای موسیقی رو نمیشنوم؟
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(218)،
[ جمعه 9 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10801) wherever you are
10802) هرجا که هستی

10803) whether
10804) ایا

10805) which
10806) که-کدام

10807) Which instrument of yours should I dance to
10808) با کدوم سازت برقصم

10809) Which is the better
10810) کدام بهتر است

10811) Which is the way in and out
10812) راه ورود و خروج از کدام طرفه؟

10813) Which of your family member are infected with

this disease?
10814) كدام یك از اعضاء خانواده شما به این بیماری مبتلا هستند.

10815) Which son of bitch did it?
10816) كار كدوم حرومزاده ای بوده ؟

10817) Which teacher works?
10818) کدام معلم کار می کند

10819) while
10820) وقتیکه

10821) While factory owners are usually rich, the

workers are poor.
10822) در حالی كه صاحبان كارخانه ها معمولاً ثروتمند هستند، كارگران

فقیر هستند.

10823) While I am so afraid to fail so I won't even try
10824) و چون از مرگ می ترسم هیچ وقت سعی نخواهم کرد

10825) While I was driving home
10826) هنگامی که به خانه بر می گشتم

10827) While my heart is a shield and I won't let it down
10828) قلبم برام حکم سپر رو داره و نمیذارن هیچ وقت از بین بره

10829) While the grass grows, the cow starves
10830) بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد.

10831) While there is life, there is hope
10832) زندگی یعنی امید و حرکت.

10833) White bag
10834) كیفِ سفید

10835) White lie
10836) دروغ مصلحت آمیز

10837) white wash
10838) ماست مالی

10839) who
10840) چه کسی

10841) Who chatter to you, will chatter of you
10842) هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش

دگران خواهد برد

10843) Who cries wine and sells vinegar
10844) گندم نمای جو فروش

10845) Who depends upon another man's table dines

late
10846) هرکس به امید همسایه نشست گرسنه می خوابد

10847) Who do you think he is?
10848) اگه گفتی اون کیه؟

10849) who else?
10850) دیگه کی؟
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(217)،
[ پنجشنبه 8 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 40 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب