تبلیغات
اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی

اصطلاحات و ضرب المثلهای انگلیسی
قالب وبلاگ


اخبار و اطلاعیه های مدیر وبلاگ
سلام دوستان
برای حمایت از وبلاگ خریدهای خودتونو از محصولات وبلاگ انجام بدهید.تشکر
------------------------------------------------------------------------------------------


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

11001) Without back of work
11002) پشتکارنداره

11003) without circumstance
11004) بدون تعارف

11005) Without fear or favor
11006) بدون حب و بغض.

11007) Without salt
11008) بی نمک

11009) Without steam
11010) بی بخار

11011) wives
11012) همسرها-جمع (wife)به معنی زنها

11013) Wolf does not eat wolf
11014) قوم و خویش گوشت و پوست همدیگر رو نمی خورند

11015) wolves
11016) گرگها

11017) Woman's dreams go by contraries
11018) خواب زن چپ است

11019) Women are highly emotional creatures
11020) زنان موجودات حساسی هستند

11021) Women are not dependable
11022) خانمها قابل اعتماد نیستند

11023) Women dream go by contraries
11024) خواب زن چپ است

11025) won
11026) گذشته ی
11027) to win پیروز شدن

11028) Won't see what might have been
11029) نخواهم دید چیزی را که حتی ممکن است وجود داشته باشد

11030) wonderful
11031) عالی-بسیار خوب

11032) word before is worth two after
11033) جنگ اول به از صلح آخر

11034) word is enough to the wise
11035) عاقل را اشارتی كافی است

11036) word spoken is an arrow let fly
11037) آب رفته به جوی بازنمی گردد

11038) Words don’t come easily
11039) كلمات به آسانی نمی آیند

11040) wore
11041) گذشته ی
11042) to wear پوشیدن

11043) Work like a horse
11044) مثل خر کار می کند

11045) Work more than other
11046) بیشتر از دیگران کار کن

11047) WORK ONE'S FINGERS TO THE BONE
11048) جان كندن. پدر خود را در آوردن. سخت كاركردن

11049) World is as a marketplace that some of people

profit in that and some of crowd
11050) losses.
11051) سرای دنیا چونان بازاری است كه مردمی در آن سود برند وجماعتی

ضرر كنند.
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(221)،
[ دوشنبه 12 دی 1390 ] [ 09:35 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10951) will you ( please)
10952) اگر امکان دارد -لطفا

10953) Will you go to school tomorrow?
10954) آیا فردا به مدرسه خواهی رفت.

10955) willing
10956) مایل بودن

10957) wily
10958) مکار - حیله گر

10959) Win the toss
10960) اگر شیر اومد ، برنده .

10961) wind bag
10962) آدم وراج و پر حرف

10963) Wind hitter
10964) باد بزن

10965) Wind power
10966) قدرت باد

10967) Wine doesn't agree with me
10968) مشروب به مزاج من سازگار نیست.

10969) wine doesnt agree with me
10970) شراب به مزاج من نمی سازد

10971) Wire
10972) سیم

10973) wise
10974) عاقل-خردمند

10975) wish
10976) ارزو داشتن

10977) WISH I WAS YOUR LOVER
10978) كاش معشوق تو بودم

10979) with a smile
10980) با لبخند

10981) With absorbed interest
10982) با علاقه كامل

10983) with all due respect
10984) با همه احترامی كه برایش قائلم

10985) With Function
10986) تابع عرض

10987) With more knowledge of grammar
10988) با دانش گرامر

10989) With salt
10990) با نمک

10991) with the mad of the sky
10992) از بدشانسی روزگار

10993) With time the child draws in
10994) در این زمان که این بچه در حال بزرگ شدن است

10995) withal
10996) با این وجود

10997) within budget
10998) به اندازه ی بودجه ی تعیین شده

10999) Without a clearly defined purpose
11000) بدون هدفی معین
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(220)،
[ یکشنبه 11 دی 1390 ] [ 09:27 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10901) Why didn’t you introduce yourself?
10902) چرا خودت رو معرفی نکردی؟

10903) Why do you like me
10904) چرا دوستم داری؟

10905) Why do you love me?
10906) واسه چی عاشقمی؟

10907) Why do you make such a big deal out of this
10908) چرا اینقدر مسئله رو بزرگ می کنی؟

10909) Why do you pick on me
10910) چرا به من گیر دادی؟

10911) Why don't you get off my back
10912) چرا دست از سر من بر نمی داری؟!

10913) Why don't you want to be really happy for the

time being
10914) چرا نمیخوای در همین لحظه خوشحال باشی؟

10915) Why have you gone away
10916) چرا رفتی؟

10917) why on earth
10918) هیچ می شود فهمید چرا

10919) Why should I care
10920) چرا اصلا باید برام مهم باشی!

10921) Why should I stick my neck out to help him?
10922) چرا من باید خودم رو سپر بلای اون بکنم؟

10923) Why'd you turn away?
10924) چرا ازمن رو برگردوندی؟

10925) wide
10926) پهن

10927) widely held belief
10928) عقیده ی فراگیر

10929) width
10930) پهنا

10931) Wild cat strike
10932) اعتصاب خود جوش

10933) WILD GOOSE CHASE
10934) آب در هاون كوبیدن. كار بیهوده كردن

10935) will be able to
10936) قدرت و توانایی

10937) will be kept
10938) نگهداری خواهد شد

10939) will buy
10940) می خرد

10941) Will come to nothing after all
10942) پس از همه‌ی این‌ها به هیچ می رسد

10943) will have to
10944) باید

10945) will keep
10946) نگه خواهد داشت

10947) Will tell me that the time flies
10948) خوب بهم بگو که زمان سریع میگزره

10949) Will they ever our sight behold?
10950) ایا بود که گوشه چشمی به ما کنند
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(219)،
[ شنبه 10 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10851) Who else’s car
10852) ماشین چه کس دیگه ای

10853) Who ever said that
10854) اصلا کی اینو گفته؟

10855) Who ever said that?
10856) اصلا کی اینو گفته؟

10857) Who gives a shit?
10858) کی اهمیت می دهد؟

10859) Who is he
10860) او چه كسی است ؟

10861) Who is he ?
10862) او کیست؟

10863) Who is it at the door?
10864) کی پشت در هست؟

10865) who is it on phone
10866) کی پشت خط است؟

10867) who is speaking
10868) بفرمایید شما کی هستید

10869) Who knows much, will suffer much
10870) هر که فهمش بیش ، دردش بیش

10871) who on earth
10872) هیچ می شود فهمید کی

10873) Who sees what we've become
10874) که می بیند ما چگونه میشویم؟

10875) Who the hell told you that
10876) کدام فلان فلان شده ای بهت گفت؟

10877) Who works?
10878) چه کسی کار می کند؟

10879) who's Mr Amin?
10880) آقای امینی كیست ؟

10881) whom
10882) کی را-چه کسی را

10883) whose
10884) مال کی

10885) Whose books are those
10886) آن كتاب ها مال چه كسی است ؟

10887) Whose brother works?
10888) برادر کی کار می کند؟

10889) whose car is it?
10890) ماشین کیه؟

10891) Whose car Is that ?
10892) آن اتومبیل مال چه كسی است

10893) why
10894) چرا

10895) Why are you selling me wet wood
10896) چراهیزم تر بمن می فروشی

10897) Why can't I find you
10898) چرا نمیتونم پیدات کنم؟

10899) Why can't I hear music play
10900) چرا صدای موسیقی رو نمیشنوم؟
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(218)،
[ جمعه 9 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10801) wherever you are
10802) هرجا که هستی

10803) whether
10804) ایا

10805) which
10806) که-کدام

10807) Which instrument of yours should I dance to
10808) با کدوم سازت برقصم

10809) Which is the better
10810) کدام بهتر است

10811) Which is the way in and out
10812) راه ورود و خروج از کدام طرفه؟

10813) Which of your family member are infected with

this disease?
10814) كدام یك از اعضاء خانواده شما به این بیماری مبتلا هستند.

10815) Which son of bitch did it?
10816) كار كدوم حرومزاده ای بوده ؟

10817) Which teacher works?
10818) کدام معلم کار می کند

10819) while
10820) وقتیکه

10821) While factory owners are usually rich, the

workers are poor.
10822) در حالی كه صاحبان كارخانه ها معمولاً ثروتمند هستند، كارگران

فقیر هستند.

10823) While I am so afraid to fail so I won't even try
10824) و چون از مرگ می ترسم هیچ وقت سعی نخواهم کرد

10825) While I was driving home
10826) هنگامی که به خانه بر می گشتم

10827) While my heart is a shield and I won't let it down
10828) قلبم برام حکم سپر رو داره و نمیذارن هیچ وقت از بین بره

10829) While the grass grows, the cow starves
10830) بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد.

10831) While there is life, there is hope
10832) زندگی یعنی امید و حرکت.

10833) White bag
10834) كیفِ سفید

10835) White lie
10836) دروغ مصلحت آمیز

10837) white wash
10838) ماست مالی

10839) who
10840) چه کسی

10841) Who chatter to you, will chatter of you
10842) هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش

دگران خواهد برد

10843) Who cries wine and sells vinegar
10844) گندم نمای جو فروش

10845) Who depends upon another man's table dines

late
10846) هرکس به امید همسایه نشست گرسنه می خوابد

10847) Who do you think he is?
10848) اگه گفتی اون کیه؟

10849) who else?
10850) دیگه کی؟
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(217)،
[ پنجشنبه 8 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10751) Whenever
10752) هر وقت – هر گاه

10753) where
10754) کجا

10755) Where are the aspirin
10756) آسپرینها کجا هستند

10757) Where are they?
10758) آنها کجا رفتند؟

10759) Where are tour manners
10760) ادبت کو؟

10761) Where are you Christmas
10762) کریسمس" کجایی؟

10763) Where are you going?
10764) کجا داری می روی؟

10765) Where can I wash up
10766) دستشویی کجاست؟

10767) where do you came from?
10768) شما اهل كجا هستید؟

10769) Where do you feel the pain
10770) کجات درد می کنه؟

10771) Where do you live?
10772) شما كجا زندگی می كنید؟

10773) where else?
10774) دیگه کجا؟

10775) Where I must stay in all day
10776) جایی که باید تمام روز رو توش بمونم

10777) Where is the powder room
10778) دستشویی کجاست؟

10779) Where is the registration office
10780) دفتر ثبت نام کجاست؟

10781) Where is the restroom
10782) دستشویی کجاست؟

10783) Where nothing but the blue skies
10784) جایی که چیزی نیست جز یه آسمون آبی

10785) where on earth
10786) هیچ میشود فهمید کجا

10787) where shall i sit?
10788) کجا می توانم بنشینم؟

10789) Where there is awill there is way
10790) خواست توانستن است

10791) Where there's a will there's a way
10792) خواستن توانستن است

10793) Where these rumors originate from?
10794) این شایعات از کجا اب می خوره؟

10795) Where you and I will be forevermore
10796) جایی که تو و من تا ابد خواهیم بود

10797) Whereas Mary is a very talkative gril, her sister is

very quiet.
10798) در حالی كه مری دختر خیلی پرحرفی است خواهرش خیلی ساكت

است

10799) Wherever there is a will , there is the way
10800) خواستن توانستن است
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(216)،
[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10702) When in rome , do as the romans do
10703) خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

10704) When in Rome do as the Romans do
10705) خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش

10706) when on earth
10707) اخر کی

10708) When one door shut , another opens
10709) خدا گر ز حکمت ببندد دری-ز رحمت گشاید در دیگری

10710) When one limb passes its days in pain
10711) چو عضوی به درد آورد روزگار

10712) When pigs can fly
10713) به همین خیال باش

10714) When the cat is away , the mice will play
10715) در خانه کسی که گربه نباشه موش کد خداست

10716) When the chips were down
10717) در وقت سختیها

10718) when the hell's frozen over
10719) وقت گل نی

10720) when there is a will, the is a way.
10721) خواستن توانستن است

10722) When there is a will,there is way
10723) خواستن توانستن است

10724) When there is no trust, there is no love
10725) وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست

10726) when there is smoke,there is fire
10727) تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

10728) When they are young
10729) وقتی اون‌ها جوانن?

10730) When they see it shine
10731) وقتی ببینند که می‌درخشد

10733) When will the medication start to work
10734) اثر دارو از كی شروع خواهد شد؟

10735) When will we see our home again
10736) کِی دوباره خانه‌مان را خواهیم دید؟

10737) When will we see that simple truth
10738) کِی آن حقیقت ساده را می‌بینیم

10739) When you are in Rome , do as Romans do
10740) خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

10741) When you catch cold
10742) زمانی که ادم سرما می خورد

10743) When you cried I'd wipe away all of your tears
10744) وقتی گریه می کردی اون من بودم که اشکهات رو پاک می کردم

10745) When you get close I share them
10746) وقتی تو نزدیك می شی او نا رو تقسیم می كنم

10747) When you'd scream I'd fight away all of your

fears
10748) وقتی جیغ می زدی اون من بودم که با ترسهات می جنگیدم

10749) whence
10750) از جائی که
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(215)،
[ سه شنبه 6 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]


اصطلاحات و جمله های انگلیسی-فارسی گروه w

10652) What's on at the cinema tonight?
10653) امشب سینما چه فیلمی نشان میدهد؟

10654) What's the matter?
10655) موضوع چیه؟چی شده؟

10656) What's the problem?
10657) مشکلش چیه؟

10658) what's up?
10659) چی شده؟- چه اتفاقی افتاده؟

10660) what's your address?
10661) آدرس شما چیست؟

10662) What's your expertise
10663) تخصص شما در چیه؟

10664) Whatever comes from a friend is good
10665) هرچه از دوست رسد نکوست

10666) Whatever comes up is welcome
10667) هر چه پیش آمد ، خوش آمد

10668) Whatever seemed to be easy turnout to be

difficult
10669) که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

10670) Whatever turns you on
10671) هر طور که راحتید

10672) What’s this monkey business?
10673) این مسخره بازی ها چیه؟

10674) wheel and deal
10675) ساخت و پاخت کردن ، زد و بند کردن ، گاوبندی کردن

10676) when
10677) چه وقت-کی

10678) When beloved reveals a glimpse
10679) معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد

10680) When can I resume my normal activities
10681) كی میتوانم فعالیتهای معمولی خود را از سر بگیرم؟

10682) When did you first notice this condition
10683) اولین بار كی متوجه شدید كه این حالت را دارید؟

10684) When do I return for checkups
10685) كی باید برای معاینه مجدد باز گردم؟

10686) When do they come to home ?
10687) ایشان چه وقت به خانه می آیند؟

10688) When do you register for classes
10689) کی میری برا ی ثبت نام؟

10690) When does registration start for next semester
10691) انتخاب واحد ترم بعد کی شروع میشه؟

10692) When he comes in
10693) هر وقت امد

10694) When I got home
10695) وقتی به خونه رسیدم

10696) When I went through the door
10697) وقتی از در وارد شدم

10698) When I'll go on my way
10699) آن‌گاه که به راه خود می‌روم.

10700) When in doubt, do nothing
10701) در زمان شک کاری نکن

 
طبقه بندی: اصطلاح انگلیسی با ترجمه،
برچسب ها: اصطلاحات و جملات انگلیسی با ترجمه فارسی-گروه w(214)،
[ دوشنبه 5 دی 1390 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ محمد ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 39 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

درباره وبلاگ

نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب